Situació del contenciós administratiu contra la zona industrial de Roses

Penjat el 20 de desembre de 2004, per ecologistes

Salvem l’Empordà sempre ha considerat que la ubicació de la zona industrial de Roses era errònia pel fort impacte ambiental que provoca: afecta la millor franja territorial de connexió entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el Parc Natural de Cap de Creus i podria comportar contaminació de les aigües que alimenten el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquests arguments eren prou importants com per incidir en la decisió de reubicació de la zona industrial. Davant la impossibilitat de poder resoldre aquest tema per via administrativa, Salvem l’Empordà va considerar important poder engegar la via judicial.

La setmana passada se’ns va enviar des del Jutjat que porta aquest cas, l’informe elaborat pel pèrit judicial que se li ha designat aquest expedient. Aquest dictamen realitzat pel pèrit judicial confirma plenament les nostres tesis sostingudes al recurs contenciós impugnant el Pla Parcial. En aquest sentit, el perit judicial diu:

1er. La condició de connector ecològic dels terrenys on s’ubica el Polígon.

2on. La necessitat d’haver redactat, amb caràcter previ a l’autorització del Polígon, un Estudi d’impacte ambiental.

3er. L’existència de risc de contaminació del Parc Natural dels Aiguamolls, per aigües superficials, a través del Rec de Cap de Terme, que connecta el Polígon amb els Aiguamolls de l’Empordà.

4rt. L’existència de risc de contaminació donada la connexió de les aigües subterrànies.

5è. El tall geològic realitzat confirma aquesta connectivitat directa entre les aigües subterrànies i l’aqüífer d’un i altre sector.

Esperem que aquests arguments siguin suficients com perquè les administracions públiques amb competències directes sobre aquest assumpte (Ajuntament de Roses, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament de Medi Ambient) reconsiderin la reubicació, restaurin la zona malmesa i s’ubiqui en un lloc on no afecti cap dels espais protegits que envolta el municipi de Roses.

CONSERVACIÓ DE LES CONNEXIONS ECOLÒGIQUES ENTRE PN CAP DE CREUS I PN AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ: L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Salvem l’Empordà està especialment preocupada per la possibilitat que en aquesta franja territorial, entre Vilajuïga i Roses, s’acabi perdent tota esperança de connexió ecològica i paisatgística entre els dos parcs.

No hi ha resolt cap dels altres punts negres d’aquesta zona:

– Franja entre els límits del terme municipal de Vilajuïga i Pau. Una connexió afectada per una urbanització de 300 cases dins el TM de Pau. Aquest projecte està en la darrera fase de tramitació, tan sols queda tramitar el projecte d’urbanització.

– Connectors del terme de Palau-Saverdera. Tot el planejament urbanístic de Palau-Saverdera es troba des de l’any 2001 al Tribunal del contenciós administratiu. Però alhora s’estan realitzant actuacions puntuals que estan afectant a les connexions ecològiques.

El govern de la Generalitat de Catalunya tenen actualment moltes eines com per poder aturar aquest procés, doncs si no s’hi posa mà de manera immediata el procés serà ja irreversible.
Cal recordar que el grup del PSC va entrar una proposició no de llei al Parlament de Catalunya, que es va aprovar per unanimitat, en la qual es demanava l’aprovació d’un Pla especial de protecció del paisatge i del sistema de corredors biològics entre el PN Cap de Creus i PN Aiguamolls de l’Empordà. (a l’any 2000).

Segons el control de compliment posterior s’estava realitzant un estudi per detallar les zones d’importància vital per a les connexions. Aquest treball especifica totes les zones que Salvem l’Empordà sempre ha defensat.

Ara que hi ha el PSC i IC- Verds al govern de la Generalitat de Catalunya, demanem al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Departament de Medi Ambient que de manera urgent estableixin les connexions ecològiques i conservin els darrers espais lliures d’urbanització per aturar de manera irreversible la barrera que s’està creant.

Esperem que el govern actual resolgui la situació que el govern convergent no va fer resoldre i que tant havia estat criticat per l’oposició en el seu moment.

Salvem l’Empordà
972 670 531