ADENC i la Plataforma en defensa del riu Ripoll demanen la retirada el projecte Surfcity

Penjat el 28 d'octubre de 2022, per Adenc

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIU RIPOLL I LES ENTITATS QUE EN FORMEN PART (ADENC, AMICS DEL RIU RIPOLL, MOVIMENT VEÏNAL DEL SUD), DEMANEN QUE L’AJUNTAMENT DE SABADELL RETIRI EL PROJECTE SURFCITY PEL GRAN NOMBRE I RELLEVÀNCIA DE LES ALLEGACIONS I PERQUÈ EN LES CONDICIONS ACTUALS HAURÀ D’INICIAR EL TRAMIT DES DEL PUNT ZERO DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

Plec de Clàusules administratives particulars que ha de regir l’adjudicació directa de la concessió de domini públic per a l’ús privatiu de la finca de propietat municipal situada al camí de Can Quadres, 185-199, amb la finalitat de destinar-la a la construcció i explotació d’un equipament esportiu per a la pràctica de surf (EXP.PAT/2021/0158), que ha estat sotmès a informació pública en ple mes d’agost de 2022. 

La Plataforma afirma que es donen dos motius substancials per retirar el Projecte #Surfcity per no haver de començar de nou per haver de fer de nou tota la tramitació des de Zero:

PRIMERA: 

L’expedient està ple de referencies a l’adjudicació directa a l’empresa LUNATICA SL, una empresa pantalla que amaga els veritables inversors, i en el procediment administratiu s’ha plantejat una substitució d’aquesta empresa per l’empresa SURFCITY SL amb el mateix capital social i ubicada en el mateix domicili fiscal de Barcelona.

 

Aquest fet formal però que mostra fins quin punt AQUEST EXPEDIENT ESTÀ VICIAT DE DRET DES DEL PRINCIPI, permet sol·licitar l’anul·labilitat total de l’expedient administratiu i la indefensió respecte a altres empreses per part del Tribunal de Contractes de la Generalitat de Catalunya, i a més, pot esdevenir una falsificació del concepte d’adjudicació directa de la concessió administrativa, que podria tenir altres derivades judicials.

SEGONA:

En la reunió de la TAULA DEL RODAL DE SABADELL de dilluns 24 d’Octubre 2022 emparada en el Conveni Europeu d’Aarhus, es va indicar que hi havia en conjunt unes 48 al·legacions d’entitats i particulars, però d’aquestes n’hi havia de 24 al·legacions substancials de gran rellevància jurídica i tècnica, que comportaran MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE L’EXPEDIENT que obliga de nou a iniciar el Tràmit des del Moment Zero amb una nova aprovació i un nou tràmit d’exposició pública, per no incomplir el tràmit administratiu i d’obligada participació ciutadana.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-2528

 

Des del punt de vista de la Plataforma, es demostra que aquest expedient administratiu es un Projecte on s’ha forçat els equips tècnics a informes totalment deslligats, sense informació global del projecte i sense justificació tècnica de l’interès públic, i s’ha treballat més per legalitzar i posar condicions favorables al projecte, i no per avaluar si el Projecte #Surfcity tenia sostenibilitat econòmica i ambiental

 

Que en un tràmit administratiu s’afirmi a la vegada un pressupost de 6,5Ml. d’Euros i en declaracions públiques es parli reiteradamentde fins a 14 milions d’Euros, aquesta divergència pressupostaria fa impossible la seva validació per l’Interventor Municipal, i ja mostra el nivell d’incongruència del Projecte presentat i tramitat per l’Ajuntament de Sabadell.

DEMANEM

Com a Plataforma EN Defensa del Riu Ripoll, a l’Alcaldessa de Sabadell, sra. Marta Farrés i als grups municipals de PSC-Socialistes, Junts*Sabadell i Ciudadanos que es llegeixin les al·legacions amb un assessorament jurídic i que ES REPLANTEGIN I ABANDONIN EL PROJECTE SURFCITY SABADELL, ja que no és un projecte necessari per la ciutat i no forma part de cap compromís polític i cap Acord de Mandat, i no tenen legitimitat democràtica per impulsar-ho.

Demanem a l’AJUNTAMENT DE SABADELL QUE RENUNCII A ANAR A UNA SEGONA APROVACIÓ INICIAL DE LA CONCESSIÓ, PER MANCA DE LEGITIMITAT POLITICA COM A CIUTAT, I PER CENTRAR-SE EN ELS PROBLEMES REALS DELS CIUTADANS.

El Projecte SURFCITY JA PORTEM 6 MESOS PERDUTS, ja ens han pres MÉS DE 600 HORES DE TREBALLS TÈCNICS MUNICIPALS, NO PERDEM MÉS EL TEMPS DE LA CIUTAT. Aquest és un projecte POLÍTICAMENT  IL·LEGÍTIM, i pensem que també es un PROJECTE IL·LEGAL en l’actual situació legal de l’urbanisme sostenible, i en l’actual context d’emergència ambiental i climàtica, i que no permet treballar conjuntament pel consens i el futur més net, mes sostenible i més verd de la ciutat de Sabadell.

El riu Ripoll, Sabadell, a 28 d’Octubre de 2022