Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués

Penjat el 10 de febrer de 2023, per Despatx IAEDEN

En referència a la recent aprovació inicial del “Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació n°34A Dr. Bartomeus” per part de l’Ajuntament de Cadaqués, fem saber públicament que AMICS DE LA NATURA DE CADAQUÉS, la IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ i la Federació SOS COSTA BRAVA hem presentat al·legacions demanant que es paralitzi d’immediat la tramitació del PMU per tal d’estudiar conjuntament amb la reforma del planejament vigent, actualment en redacció el nou POUM.


Les Entitats ecologistes reclamem que s’ha de reduir substancialment l’ocupació, la volumetria, l’edificabilitat, el nombre d’habitatges i la densitat, a part d’ampliar les zones verdes de cessió voluntària i s’ha de minimitzar l’impacte visual i paisatgístic de l’àmbit urbanístic. Al·leguem l’afectació d’una part de l’entorn de protecció del Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués “Puig d’en Colom”, que es podria vulnerar l’art. 9.3 del D.L. 1/2010 del 3 d’agost i l’art.35 de la Llei de Patrimoni Cultural Català en no garantir la protecció dels valors paisatgístics d’interès especial com son les parets, murs i travesseres de pedra seca i les oliveres de verdal catalogades dins la DOP Empordà i per l’impacte visual i paisatgístic negatiu d’aquesta actuació.


L’ordenació del PMU aprovada per la Junta de Govern Local per Acord de data 24 de Novembre de 2022 i contra la que es van presentar al·legacions el passat mes de Gener per part d’AMICS DE LA NATURA DE CADAQUÉS, IAEDEN – SALVEM L’EMPORDÀ i de SOS COSTA BRAVA, preveu:


Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués La implantació de 36 nous habitatges, dels quals ja n’hi ha 10 de construïts.
Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués La configuració de 4 illes urbanes.
Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués Edificabilitat màxima de 4.153’06m2.

Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués 2.007’12m2 de sostre Clau Eixample (22 habitatges).
Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués 2.123’44m2 de sostre Clau Residencial aïllada (14 habitatges).


I l’actuació urbanística aprovada inicialment comporta les següents afectacions:


Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués La superfície de l’àmbit 11.194m2.
Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués Sòl amb feixes, parets i murs de pedra seca.
Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués Sòls amb coberta arbrada amb oliveres, alzines, pins i ametllers.
Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués Sòls amb pendents i desnivells de fins a 15 metres.
Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués Terrenys inclosos en l’entorn de protecció “Puig d’en Colom”, dins el Pla Històric de Cultura.


Tractant-se de la urbanització i edificació d’una zona amb valors paisatgístics, que configura un vessant amb important visibilitat al nucli de Cadaqués que comportarà la construcció de nous volums edificatoris, amb impacte paisatgístic negatiu inqüestionable i irreparable.


Les Entitats denuncien que no té sentit que mentre està pendent de tramitació l’Avanç de revisió del PGOU de Cadaqués de 1986, l’Ajuntament de Cadaqués permeti simultàniament anar aprovant Plans derivats que continuen executant el vell, obsolet i insostenible PGOU de Cadaqués pendent de revisar.


Essent totalment inadequat tramitar i aprovar aquest Polígon d’Actuació n°34-A que es basa pràcticament en els mateixos criteris urbanístics obsolets de fa 36 anys, gens sostenibles des del punt de vista mediambiental i de protecció paisatgística.


Per aquest motiu SOS COSTA BRAVA, l’IAEDEN –SALVEM L’EMPORDÀ i AMICS DE LA NATURA DE CADAQUÉS requereixen a l’Ajuntament de Cadaqués que adopti mesures cautelars urgents, suspengui la tramitació d’aquest PMU en base a l’article 73 del D.L. 1/2010 del 3 agost, per tal d’estudiar la reforma d’aquest àmbit per reduir la densitat, nombre d’habitatges, edificabilitat i minorar l’impacte paisatgístic i s’APLIQUI JA UNA MORATÒRIA URBANÍSTICA a tot el municipi en Sòls Urbanitzables i Polígons d’Actuació, com és aquest, fins que no s’hagi aprovat el nou planejament municipal – POUM.


Tanmateix s’hauria de tramitar conjuntament tota la Unitat d’Actuació 34 i no dividir-la en 2 polígons per tal de garantir una ordenació coherent, conjunta i ben proporcionada (es vol recordar que els Tribunals de Justícia ja varen anular una divisió poligonal de tot aquest àmbit per incoherència i desproporcionalitat, entre altres motius).


També volem remarcar que hi han pendent d’execució diverses Sentències Judicials en aquesta zona, en especial la n° 244 del 27 de març del 2008 del Tribunal Suprem en que, després de 5 projectes d’execució, l’edifici de 8 habitatges continua sense enderrocar-se parcialment i tampoc el transformador de corrent elèctrica que, ara, es vol legalitzar. Volem recordar que l’Ajuntament té el deure i l’obligació ineludible d’actuar enderrocant aquest i d’altres elements constructius fora de normativa, restablint la legalitat urbanística. Enderroc que s’hauria d’executar amb caràcter previ a qualsevol nou desenvolupament urbanístic.


Per les Entitats ecologistes és urgent assegurar la incorporació del principi de sostenibilitat ambiental i la preservació dels valors naturals, patrimonials i paisatgístics a tot el municipi de Cadaqués, impulsant sense més demora la revisió del POUM i aprovant la moratòria.


AMICS DE LA NATURA DE CADAQUÉS, SOS COSTA BRAVA I l’IAEDEN – SALVEM L’EMPORDÀ recordem que ja vam presentar el passat Juliol de 2022 propostes, suggeriments i alternatives a l’Avanç de revisió del POUM de Cadaqués on es reclamaven la desclassificació dels 6 sectors urbanitzables no executats i previstos al PGOU del 1986 i la modificació i reducció dels 16 Polígons d’Actuació en sòl urbà no consolidat encara no executats. Alhora que denunciem que l’Ajuntament de Cadaqués no ha donat cap resposta a les al·legacions.

The post Amics de la Natura de Cadaqués, IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava presentem al·legacions al Pla de Millora Urbana de la UA-34 de Cadaqués appeared first on IAEDEN - Salvem l'Empordà.