Carta de l’alcalde de Cruïlles al Conseller Rull: buidi l’abocador il·legal i posi en marxa els treballs per recuperar l’espai.

Penjat el 5 de juliol de 2017, per Cepa

El llarguíssim itinerari d’actuacions fora de la legalitat que van ser permeses per diferents Consellers de Medi Ambient i responsables de l’Agència de Residus de Catalunya ha arribat al seu final. 

La imposició de l’abocador contra la voluntat dels veïns feta per l’empresa Recuperació de Pedreres SL amb la intervenció de personatges com Gustavo Buesa o Jordi Pujol Ferrusola ha comportat una pèrdua de qualitat de vida dels veïns i l’anorreament de l’espai de les terreres de Vacamorta inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. 

La sentència judicial de febrer de 2014 obliga la Generalitat ha restituir el paratge a les seves condiciona d’abans de l’inici de les obres de l’abocador. La Generalitat ha fet diverses maniobres per no complir, però finalmente els tribunals ordenen que s’inicïin les actuacions per buidar l’abocador i regenerar l’espai degradat.

L’oportunitat que obre aquesta situació pel conjunt del territori català és doble:

  • s’ha acabat l’època de connivència d’alts responsables polítics amb especuladors que no dubten a destruir el nostre patrimoni natural comú per garantir els guanys i les operacions mercantilistes.
  • la Generalitat haurà de canviar el xip  i fer front a totes les activitats il·legals que malmetin el territori si vol evitar les despeses elevades que comporta la regeneració dels espais malmesos.

El futur ambiental del país passa per aquí i això és el que manifesta la carta que tot seguit podeu llegir íntegrament …

Ajuntament de CruÏlles – Montella – Sant Sadurní de l’Heura.
Baix Empordà – Girona
Departament de Territori i Sostenibilitat Hble.

Sr. Josep Rull i Andreu Av. Josep Tarradellas, 2-6 08029 Barcelona

Senyor,

Vist que després d’un llarg procés judicial, on tant la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC), com l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura han aconseguit successives sentències que anul·len el pla especial i les autoritzacions ambientals de l’abocador de Vacamorta, la Generalitat de Catalunya encara no ha iniciat les tasques de restauració, malgrat que hi ha una Sentència ferma del Tribunal Suprem de 14 de febrer de 2014 que li ordena.

Vist que el paratge de Vacamorta va ser escollit com abocador sense que hi hagués hagut un estudi previ d’alternatives d’emplaçament, i per tant, sense una avaluació ambiental. La Generalitat va imposar un pla especial per donar cobertura a aquest abocador, però sense que aquests paratges assoleixin la qualificació urbanística adient.

Vist que la Generalitat ha intentat amb diversos recursos i la presentació de dictàmens pericials convèncer al Tribunal, que el compliment de la Sentència és impossible, perquè s’han de traslladar moltes tones de residus, el que pot comportar problemes ambientals i un cost econòmic significatiu.

Vista la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del passat 22 de juny de 2017 desestima tots els recursos presentats posteriors a aquesta Sentència per part de la Generalitat de Catalunya i l’empresa gestora de l’abocador privat (Recuperació de Pedreres SL). El Tribunal expressa nítidament que no hi ha cap impediment tècnic ni material, ni de cap tipus d’ordre per donar compliment a la Sentència de 14 de febrer de 2014. En la Resolució, el Tribunal afirma que després de 3 anys de sentència ferma, la Generalitat no ha posat en coneixement del Tribunal ni “una sola actuación enderezada a retirar ni una mísera toneladas de los millones que se vertieron en un depósito desprovisto ya de cobertura alguna.”

Vist que la Resolució del Tribunal manifesta que l’Ajuntament té dret a demanar l’execució de la Sentència, i que totes les accions legals que tant la Generalitat com Recuperació de Pedreres, SL han formulat posteriors a la Sentència són simples tàctiques dilatòries i de mala fe.

Vist que la Generalitat no es pot emparar en que aquesta Resolució és susceptible de recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, perquè les possibilitats que aquest Tribunal els doni la raó són tant remotes que no es poden ni tenir en compte, atès que s’acumulen les sentències contràries a l’abocador.

Vist que el Tribunal critica intensament que la Generalitat s’hagi escudat en dictàmens de col·legis professionals, quan en realitat no deixen de ser de facultatius individuals d’aquests col·legis, els quals arriben a afirmar que la millor forma de complir la sentència es continuar abocant residus, el que suggereix visions allunyades d’un estat de dret, on és possible impunement incomplir sentències.

Vist que l’Ajuntament, la PAAC i el CEPA-EdC lamenten que la Generalitat no hagi respost a la seva demanda per aconseguir un consens en la forma de dur a terme la restauració del paratge formulada en reiterades ocasions des de la sentència del 2014.

Vist que la postura de l’Ajuntament, la PAAC i el CEPA-EdC és de seguir lluitant per la millor alternativa ambiental, per a la salut de les persones, que és la restauració de l’espai de l’abocador amb les millors tècniques contrastades de buidatge, perquè al mateix temps que es treuen els residus s’eliminen els problemes de contaminació. Per restaurar l’espai, no cal reomplir amb terres noves, sinó que només cal una restauració superficial (capa de sòl i revegetació), perquè de forma natural, per evolució, torni a ser una bassa de la zona humida. Es tracta d’una alternativa possible donat que és la tècnica dominant en països amb casos semblants al de Vacamorta.

Per tot l’exposat i davant d’aquesta última Resolució, l’Ajuntament, la PAAC i el CEPA-EdC exigeixen a la Generalitat que presenti a l’Ajuntament en el termini d’un mes, una primera proposta de Pla de Treball per refer la Comissió de seguiment creada al gener del 2015 de col·laboració de les 4 parts, per a engegar la diagnosi del projecte i calendari per iniciar les tasques de buidatge i transport dels residus a un altre emplaçament, encara que sigui fora de Catalunya.

Un nou país també necessita d’un govern que sigui respectuós amb el medi ambient i el planejament territorial i urbanístic, i les persones que hi viuen, si veritablement ens volem assemblar als països del nord, que tant prenem com a referències.

Atentament, L’Alcalde

Salvi Casas i Camps