Conseller Rull faci complir les sentències que obliguen a buidar l’abocador il·legal de Vacamorta

Penjat el 28 de juliol de 2016, per Cepa

Respostes de l’Ajuntament de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, la PAAC i el CEPA_EdC al Conseller sobre la seva intervenció al Parlament el 22 de juliol de 2016, sobre els preguntes de l’abocador de Vacamorta.

Des de que es va tancar l’abocador de Vacamorta el 2014, estem esperant que “es buidi”, ja que el que manen les sentències que anul·len llicències d’activitat és recuperar els espais afectats tal i com estaven abans de modificar-los.
En el cas de Vacamorta doncs s’haurien de treure 2 milions de tones de residus abocats il·legalment.Amb la intenció de conèixer les intencions del nou Conseller -Josep Rull-, l’Ajuntament de Cruïlles –Monells -Sant Sadurní de l’Heura, el CEPA-EdC (Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya) i la PAAC (Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles) li vam preguntar com i quan es començaria a restaurar l’entorn de les Terreres de Vacamorta, ja fa uns mesos per escrit, a través del grup parlamentari de la CUP.

 En data 22 de juliol de 2016 el Conseller ens ha respost sense cenyir-se a la realitat, perquè no esmenta que l’abocador ha originat sistemàticament sentències desfavorables, que motiven que des de la primera autorització s’hagi declarat nul.

 Quan en realitat L’abocador està tancat en sentència ferma del TS (14-2-2014) que anul·la la llicència atorgada pel Conseller Ramon Espadaler (CiU) del 10-4-2003, i obliga a l’Administració a restaurar la zona com estava abans de l’acte recorregut.

 El Conseller tampoc reconeix que el Pla Especial ha estat declarat nul de ple dret per Sentència ferma recent del Tribunal Suprem i que l’autorització ambiental de 2012 ha estat declarada nul·la per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a finals de 2015, encara que recorreguda per Recuperació de Pedreres SL (RPSL), està pendent de resolució en el TS.

 El Conseller admet que després de 14 anys de lluita desigual: administració a favor de mantenir l’abocador “contra veïns afectats (PAAC)“ i que l’administració ha perdut, i per molt que no vulguin hauran de fer cas a la justícia.

–La Generalitat ha estat sempre (14 anys) – en tots els contenciosos – al costat de l’empresa de l’abocador RPSL -amb Gustavo Buesa de gestor-, mai ha estat al costat dels veïns perjudicats.

Des de la primera sentència del TSJC, el 30 de desembre del 2002, a favor de la PAAC, (que va anul·lar la llicència d’activitats atorgada pel Conseller Felip Puig, per motius urbanístics i per motius de perillositat a la salut a les persones, ja que la instal·lació està a 400m d’eon viuen més de 700 persones (urbanització del Puigventós) quan havia d’estar a més de 2000m, segons la llei del RAMINP), fins a la 5ª sentència el 14-2-14.

 –Li preguntem sobre la zona humida -13 basses- de les terreres de Vacamorta , desapareguda en la pràctica totalitat tres anys més tard de la concessió de la primera llicència , el 14 de febrer del 2000, (pag.2, recurs 668/2003 PAAC )

La resposta que dóna el Govern …”Les zones humides a què es fa referència, que majoritàriament segueixen existint, són artificials, producte de les extraccions històriques d’argila.”… no és veritat, no segueixen existint ja que s’han tapat il·legalment amb les terres extretes per fer el forat de l’abocador, i encara que foren creades artificialment, s’havien de protegir, tal i com diu la llei :

  “Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas”, “Los estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial” ((pag.6, recurs 668/2003 PAAC ).

 –Quan el Conseller diu : “També, cal dir que el dipòsit de Vacamorta és de classe II i, per tant, està preparat per admetre residus no perillosos; en aquest sentit, durant l’explotació l’entrada de residus ha estat sotmesa als autocontrols previstos per la normativa i al règim d’inspeccions de l’Administració “…

 El Govern queda ben retratat per que ha permès l’entrada de “residus perillosos” (plantes de desballestament de vehicles”, els quals són potencials portadors de contaminats orgànics de síntesi d’alta toxicitat, “residus… de plantes de depuració i potabilització, residus no permesos (8.616,76 Tm de residus vinguts de l’Ecoparc 2 (2013), dels quals la majoria son matèria orgànica que és molt reactiva i generadora de sinergismes, d’olors i lixiviats contaminants )….. i residus “no especificats” tants com 55.021,85 TM.((pag.8/10, Info. pericial Dict. PAAC- Ajunt., febrer-16).

 Això se sap perquè s’han detectat en les analítiques de control de les aigües subterrànies, compostos derivats dels residus abocats. Aquestes dades coincideixen amb els registres d’entrada de l’abocador i confirmen la deficient impermeabilització del vas. (pag.8/10, Info. pericial Dict. PAAC- Ajunt., febrer-16)

 — Els dictàmens que l’ARC (Agència de Residus de Catalunya) demana als col·legis oficials Ambientòlegs, Enginyers i Geòlegs de Catalunya al desembre del 2015 per presentar al TSJC diuen: … “per al plom i els AOX es superen els valors 25 i 10 vegades, respectivament” (pag.7 dictamen COAMB ),“una evolució progressiva a l’alça dels paràmetres de clorurs i conductivitat en el piezòmetre 2 (pag 15 dictamen COAMB )”,.. . “augment de la conductivitat 3 vegades més alta, augment dels clorurs.6 vegades més alts., sulfats 13 vegades més alts. (pag.5, 6, 27, dictamen COAMB ), es constata els anys 2012 i 2013,… “fet relacionat amb la infiltració de lixiviats”(pag 15 dictamen COAMB).

 Per tant no és cert, i aquestes dades ho indiquen, que …”el dipòsit compleix, en aquests moments, amb les prescripcions normatives que permeten garantir que no es produeix una afectació significativa a l’entorn.”…com diu la resposta del Govern.

 L’abocador no té ara cap tipus d’emparament legal, i el que cal es que el Tribunal estableixi ja com es restaura i quin és el termini necessari.

Els dictàmens encarregats per l’ARC als col·legis esmentats, es basen en informació parcial, amb llacunes d’informació per a efectuar una adequada diagnosi i que porten a afirmacions i conclusions gens fonamentades ni rigoroses, sense cap estudi concret ni econòmic, i no s’atén la complexitat d’anàlisis que requereix el cas.

 La postura de l’Ajuntament, la PAAC i el CEPA és que la restauració comporta l’extracció dels residus abocats il·legalment, el transport a un dipòsit controlat de residus autoritzat, aplicant les diferents tecnologies provades en d’altres abocadors de semblants característiques.  

 Cal doncs, una diagnosi rigorosa i independent per a realitzar un estudi que mesuri les millors i més adequades solucions per aconseguir la remediació de l’espai de Vacamorta com diuen les sentències guanyades per la PAAC i l’Ajunatment de Cruïlles.

Restem oberts l’Ajuntament, la PAAC, i el CEPA a una via de diàleg i col·laboració per fer complir les sentències en la remediació de l’espai ocupat per l’abocador il·legal i trobar solucions viables ambientalment per fer el compliment efectiu de les nombroses sentències. 

Per més informació:

Montse Tena (PAAC) 630 948 627

Mercè Girona (CEPA-EdC) 627 454 614

Baix Empordà, 28 de juliol de 2016