El col·lectiu Refem el Centre Direccional alerta sobre els quatre abocadors pendents de clausura definitiva existents a la Plana del Castell a Cerdanyola.

Penjat el 19 d'abril de 2023, per Adenc

En tres ocasions, cada tres mesos, de l’any passat i en audiència pública, prèvia al Ple de l’Ajuntament del mes de febrer, hem demanat aclariments sobre els quatre abocadors pendents de clausura definitiva existents a la Plana del Castell. Donada l’actitud de silenci administratiu vàrem recórrer a la Síndica de Greuges, que tampoc ha rebut resposta.

L’estat dels quatre abocadors és la següent:

I.– Cubeta de Montserrat II. S’està fent seguiment ambiental de gasos i lixiviats durant 10 anys. Actualment en restauració.

II.– Cubetes AVI Nord i Montserrat I. Pendents del projecte de restauració. El 19-01-23 s’ha presentat el concurs pel seguiment ambiental

III.– Cubeta Elena. Tot i l’Estació de captació de gasos experimental que s’hi va instal·lar, en l’informe tècnic del Concurs d’Adjudicació de seguiment ambiental de l’àmbit 1-Parc de l’Alba, punt 8.2, s’assenyala la
fuita de metà cap altres cubetes de la zona.

IV.– Cubeta Can Planas. Pendent de presentar el projecte de ressegellat definitiu des del seu tancament de 1995, a falta del tràmit d’avaluació ambiental (segons resposta de l’Ajuntament a 22 de març de 2023, amb intervenció en el Ple Municipal).

Davant aquesta situació de falta de clausura definitiva, amb garanties de descontaminació definitiva, hem enviat escrit a l’INCASOL i al Consorci del Centre Direccional, demanant:

1. Donada aquesta situació d’inseguretat ambiental i per la manca d’aplicació del principi de precaució europeu, principalment per la situació de l’abocador de Can Planas, sense la seva descontaminació real finalitzada.

2. Considerem que és una greu responsabilitat de salut pública continuar desenvolupant urbanísticament la Plana del Castell, ja que amb la seva urbanització es vol ubicar una important quantitat de població a menys de 500 metres d’afectació dels agents contaminants atmosfèrics, i també aqüífers, que poden posar en risc la salut d’aquesta, i fer coresponsable a la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cerdanyola, del principi de responsabilitat patrimonial de les administracions.

3. Actuacions com els ja aprovats projectes d’urbanització i de parcel·lació per facilitar el tràmit de llicencies d’obres d’habitatge, així com els anuncis de construccions properes privades i l’obertura oficial de Llistes Obertes per adjudicació d’habitatges protegits-HPO, ens fan constatar la pressa i la irresponsabilitat per iniciar la construcció d’habitatges, sense permetre esperar el desenvolupament del contenciós administratiu, així com els anys preceptius obligatoris fins el tancament definitiu dels abocadors existents.

4. Demanem, per tant, el manteniment de la moratòria en la concessió de Llicencies d’Edificis d’habitatge al límit perimetral dels abocadors i en especial de l’abocador de Can Planas, pendents aquests del ressegellat definitiu i del seguiment del risc ambiental de la seva activitat durant els anys que es consideren preceptius per la legislació vigent.

Tanmateix lamentem el silenci de la regidoria i de l’equip de govern, en un assumpte que pot implicar riscos per a la salut als possibles nous veïns de la zona.

Col·lectiu Refem el Centre Direccional.
Cerdanyola del Vallès, abril de 2023

Nota de premsa