El Ministerio de Transportes no podrà continuar amb el projecte del tram Terrassa-Granollers del Quart Cinturó

Penjat el 16 de febrer de 2022, per Adenc

L’avaluació ambiental del Quart Cinturó Terrassa-Granollers, caducada novament.

La Campanya Contra el Quart Cinturó demanà el gener de 2021 al Ministerio de Transición Ecológica que resolgués la caducitat del tràmit de consultes ambientals. Ara, resolts els terminis, el silenci ha confirmat la caducitat.

Abandonar el Quart Cinturó: una nova oportunitat per revisar el model de mobilitat i territorial.

Després de gairebé 30 anys de Campanya Contra el Quart Cinturó, el Ministerio de Transportes disposa d’una nova finestra per abandonar el projecte en el context d’emergència climàtica, i determinar quines han de ser les prioritats d’inversió en les xarxes de transport.

La caducitat 

La tramitació dels nous projectes d’infraestructures està regulada per la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Les fases d’aquesta tramitació estan taxades, així com la validesa temporal de les decisions que l’administració ambiental adopta. Els projectes no es poden desvincular d’aquesta legislació ambiental.

El projecte de Quart Cinturó no és aliè a aquests condicionants. És així que la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), en el seguiment exhaustiu que fa del projecte, ha estat vetllant pel compliment de la legislació ambiental per aturar el projecte en la via administrativa.

El desembre de 2012 la CCQC ja forçà l’arxiu de l’expedient fonamentant-se en aquesta regulació sectorial. Ara, novament, l’avaluació ambiental de l’estudi informatiu del Quart Cinturó entre Terrassa i la Granollers ha caducat.

El gener de 2021 la CCQC ja presentà un escrit manifestant aquesta caducitat. No obstant, la manca de pronunciament explícit per part de l’òrgan ambiental, el Ministerio de Transición Ecológica, aconsellà la CCQC a presentar a principis de novembre del 2021 un recurs d’alçada davant el Secretario de Estado de Medio Ambiente per una presumpta desestimació de la declaració de caducitat. Transcorreguts 3 mesos sense rebre una resposta al recurs d’acord amb la Ley 39/2015,de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, la petició de caducitat s’ha d’entendre estimada. El silenci administratiu, segons la Llei, en aquest cas és positiu.

És així que el Ministerio de Transportes no podrà, tal i com havia previst en el Presupuestos Generales del Estado, finalitzar i portar a aprovació inicial l’estudi informatiu del tram Terrassa-Granollers del Quart Cinturó aquest 2022. La CCQC coneixia la voluntat del Ministerio de sotmetre a informació pública l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del Quart Cinturó de manera immediata. Aquesta nova caducitat de la validesa del document d’abast de l’estudi d’impacte ambiental obliga a iniciar de nou tota la tramitació del projecte.

El Ministerio de Transportes no pot demanar una pròrroga (els terminis han prescrit) i, si vol reactivar-ne la tramitació, està obligat a seguir la mateixa via emprada inicialment. L’administració està vinculada pels seus propis actes. Això vol dir que hauria de sotmetre el projecte, amb caràcter previ, novament a les consultes ambientals potestatives per determinar l’abast de l’estudi d’impacte ambiental abans de prosseguir amb la tramitació del projecte. I en tot cas, no podrà utilitzar el contingut del document d’abast per elaborar l’estudi d’impacte ambiental, atès que els efectes d’aquest han expirat, i per tant, haurà de començar l’expedient des de l’inici.

La CCQC vetllarà ara per l’arxiu de l’expedient de l’Estudi Informatiu. En cas contrari, demanarà la nul·litat de qualsevulla tramitació posterior. I si fos necessari, recorrerà a la via contenciosa administrativa, sense descartar la jurisdicció penal, per defensar aquesta nul·litat, tal com ja va fer en l’anterior tramitació.

Nova finestra d’oportunitat per a noves polítiques ambientals 

Aquesta caducitat esdevé, de fet, una nova finestra d’oportunitat pel Ministerio de Transportes per abandonar el projecte arcaic del Quart Cinturó en el marc de l’emergència ambiental  declarada per tots els nivells d’administracions i la comunitat internacional. Al  Govern de Catalunya li correspon ara exigir al Govern de l’Estat  l’abandonament definitiu del projecte del Quart Cinturó i reclamar la competència i recursos per reorientar el model de mobilitat. Arriba l’hora d’abandonar les polítiques basades en la combustió fòssil i abraçar propostes més respectuoses amb el nostre medi i el Vallès: un espai vital on viuen i treballen 1,3 milions de persones que anhelen un entorn saludable i considerat amb la biodiversitat.

La CCQC porta gairebé 30 anys (el 29 de maig els farà) defensant un model infraestructural que pivoti sobre una xarxa de transport col·lectiu encara inexistent al Vallès, sobre actuacions puntuals a la xarxa viària i sobre una aposta decidida pel transport ferroviari de mercaderies de llarga distància. Aquest model permetria fer compatible la preservació territorial, la reducció del consum energètic i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la millora de la qualitat atmosfèrica, una major equitat social i el manteniment dels valors agronaturals i la biodiversitat del terç nord de la plana del Vallès. 30 anys promovent i defensant aquests objectius i criteris d’intervenció. 30 anys havent de procurar defensar per diverses vies (mobilització, sensibilització, administrativa, penal…). 30 anys per haver de trobar al davant sectors immobilistes i incapaços de revisar els excessos i penyores que el model de mobilitat fonamentat en la utilització del vehicle privat han provocat. 30 anys esperant trobar davant, algun dia, una administració de l’estat capaç de reconèixer l’obsolescència d’una via, el Quart Cinturó, que ha esdevingut el paradigma d‘un model en crisi.

Amb aquesta nova caducitat, el Ministerio de Transportes, però també altres agents, disposen d’una nova finestra d’oportunitat per abordar la necessària revisió a fons del projecte del Quart Cinturó. Definir un nou programa d’actuacions que inclogui els vectors territorial, social, econòmic i ambiental de manera ponderada sembla que hauria de ser la prioritat de qualsevol govern i governant.

La CCQC ha estat sempre disposada a participar activament en els espais de participació i concertació que el Ministerio de Transportes pugui obrir per resoldre, amb una visió actualitzada i compromesa, el debat ja històric sobre el Quart Cinturó.

Breu cronologia de la caducitat

  • Abril de 2018. El Ministerio de Medio Ambiente sotmet a consultes entre administracions i entitats el document inicial de l’estudi d’impacte ambiental del Quart Cinturó per emetre el document d’abast.
  • Octubre de 2018. El Ministerio de Transición Ecológica (el successor del Ministerio de Medio Ambiente) emet el document d’abast.
  • Gener de 2021. La CCQC sol·licita al Ministerio de Transición Ecológica que resolgui la caducitat del document d’abast. La validesa d’aquest document és de 2 anys, transcorreguts amb escreix, fins i tot comptant la suspensió dels tràmits administratius declarada a causa de la covid-19.
  • Novembre de 2021. La CCQC interposa un recurs d’alçada davant del Secretario de Estado de Medio Ambiente per la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la sol·licitud de declaració de caducitat.
  • Febrer de 2022. La CCQC reclama al Ministerio de Transición Ecológica la certificació de la caducitat atès el caràcter positiu del silenci administratiu.

 

L’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès,  16 de febrer de 2022

Campanya Contra el Quart Cinturó

RODA DE PREMSA