Gestió i abocaments il·legals d’uralita (Amiant) a Lleida

Penjat el 7 de juliol de 2016, per Ipcena

Gestió i abocaments il·legals d’uralita (Amiant) a Lleida

Lleida te centenars de teulats d’uralita especialment de naus industrials i ramaderes i també d’algunes vivendes repartides per tot el terme municipal, moltes d’aquestes cobertes per acció dels agents meteorològics es troben molt malmeses i trencades, el canvi a un altre tipus de coberta es fa en moltes ocasions de forma il·legal per tal d’evitar pagar el sobre cost que representa la tatxa per la gestió i la recollida feta per una empresa especial dedicada a la gestió de residus especials.

Dos casos propers:

El primer es tracta d’una nau ramadera que fica a la retolació de la nau Maria Begué, que a la partida de Torres de Sanui número 12 de Lleida. En aquest punt l’esmentada industria te unes naus ramaderes.

La denuncia la varem trametre el 17 de juny davant del Departament de Territori a Lleida, deixant tot aquests temps perquè l’empresa denunciada no fos alertada i els inspectors de l’Agencia de Residus poguessin actua

FETS DENUNCIATS

L’esmentada empresa posseeix unes naus ramaderes rotulades en façana amb el propi nom de l’empresa, la nau te una mida aproximada de 45m de llargx10m d’ample i uns 600m2 de teulat de dos aigües. Aquesta nau tenia fins a a primera quinzena de juny el teulat en uralita, com podem demostrar per la imatge de fotografia aèria. Que l’esmentat teulat a estat tret i trencades les planxes d’uralita, sense cap empresa especialitzada, com marca la normativa per aquest tipus de material classificat com a residu especial per la seva perillositat. A estat desmuntat per personal no autoritzat sense mesures de seguritat i trencat al terra de la nau.

IL·LEGALITAT FRAGANT

Vulneració la normativa vigent.

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Article 34 Classiicació dels residus 1. A efectes de la disposició del rebuig i atenent llurs característiques, els residus es classifiquen en:

a) Residus especials.

b) 2. Són residus especials els residus qualificats com a perillosos per la normativa bàsica de l’Estat i per la normativa de la Unió Europea.

Article 74 Infraccions molt greus Són infraccions molt greus les següents: a) L’exercici d’activitats sense obtenció de llicència, autorització, permís, …….1. La producció i la gestió de residus industrials especials sense disposar de les autoritzacions preceptives o vulnerant-ne les condicions.

L’abandonament, l’abocament o la constitució de dipòsits, no autoritzats, de residus industrials especials. f) La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l’Administració per tal d’evitar danys o perjudicis, fins i tot presumptes, per al medi ambient. h) L’ocultació o l’alteració maliciosa de dades aportades als expedients administratius per a l’obtenció de llicències, autoritzacions, permisos o concessions. i) La reincidència en infraccions greus.

En aquest sentit hem demanat:

Que s’obri un expedient disciplinari sancionador per una infracció molt greu, i una altra sanció d’agreujament i benefici obtingut en no haver aplicat la gestió legal i els riscos exposats al medi ambient i a la salut humana . Atenent que L’amiant està considerat com a residu especial (perillós) segons el catàleg de residus (CER) s’ha de recollir separat de la resta de residus i s’ha d’embalar i etiquetar. Els residus s’han de rebutjar en abocadors autoritzats que estiguin inclosos en el Registre de Gestors de Residus de Catalunya.

Segona denuncia:

La varem realitzar ahir a la regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida, contra els responsables del centre educatiu Mater Salvatoris, per tenir a la part posterior del recinte educatiu un amuntegament de planxes d’uralita trencades, exposades en el àmbit del centre , trossejades tot i el perill en alliberar l’amiant i exposades a l’exterior sense cap protecció i sense cap interès en realitzar la seva gestió.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA.

El 1978 una resolució del Parlament Europeu va declarar a l’amiant substància cancerígena. A Europa, durant els anys 90, la majoria de països van prohibir l’ús de l’amiant. El 1999 la Unió Europea va prohibir el seu ús i va donar un termini fins a l’any 2005 perquè fos incorporat a la legislació de cada país. El 2003 es va prohibir l’extracció d’amiant i la fabricació i la transformació de productes d’amiant. 3 A Espanya, en el Reglament sobre treballs amb risc d’amiant, aprovat el 1984, es regulen els treballs relacionats amb la fabricació de productes que contenen amiant així com les operacions de demolició i manteniment. Des de juny de 2002, complint amb la Directiva de la Unió Europea sobre l’amiant, es va prohibir la fabricació de productes que el tingués inclòs. El Reial Decret 396/2006 de 31 de març estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Les empreses estan obligades a inscriure en el Registre d’empreses amb risc per amiant (RERA), que a Catalunya està gestionat pels Serveis Territorials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

També han de presentar un pla de treball abans de realitzar qualsevol obra que impliqui la seva manipulació. Les obres menors realitzades per particulars o autònoms no estan obligades a estar inscrites, tot i que els titulars d’aquestes obres han d’obtenir l’autorització corresponent.

Gestió i abocaments il·legals d’uralita (Amiant) a Lleida

Gestió i abocaments il·legals d’uralita (Amiant) a Lleida

Gestió i abocaments il·legals d’uralita (Amiant) a Lleida

Gestió i abocaments il·legals d’uralita (Amiant) a Lleida