Recurs contra la reparcel·lació d’una urbanització de 170 cases a Llançà

Penjat el 17 de setembre de 2019, per Despatx IAEDEN

La IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava, ha realitzat un recurs de reposició contra l’aprovació d’un pla parcial de reparcel·lació a l’ajuntament de Llançà i avui mateix l’envia a Urbanisme perquè el tingui en consideració en el context del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava.

Durant el mes d’agost, l’Ajuntament de Llançà va publicar al BOP un decret de l’alcaldia  d’aprovació definitiva de la reparcel·lació del pla parcial urbanístic SUP-1 Sector La Selva. Aquesta urbanització té un potencial de 170 habitatges i una ocupació de 5 hectàrees.

Recurs contra la reparcel·lació d’una urbanització de 170 cases a Llançà

Aquest és un indicador del grau de sensibilitat ambiental i territorial que mostra el consistori. En el plànol es pot veure la gran quantitat de parcel·les a desenvolupar en zones urbanitzades adjacents i amb un grau molt baix d’ocupació.

Per altra banda, i tal com demostra el recurs de reposició presentat, aquest sector classificat com a sòl urbanitzable delimitat  pel POUM de Llançà té seriosos incompliments de la normativa urbanística vigent:

  1. Incompliment pel que fa als pendents del sector

Segons el decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme s’ha de preservar de  la urbanització els terrenys de pendent superior al 20% El sector del pla parcial de La Selva contravé aquest article, doncs el sector té gairebé un 40% de l’àmbit amb pendents superiors al 20%.

  1. Incompliment d’adaptació al Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines (PTPCG)

El planejament vigent de Llançà preveu una àrea total de creixement de 88 hectàrees. Aquesta superfície és molt més elevada al creixement màxim permès pel Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines aprovat a l’any 2006, que és de  34,53 hectàrees. Si tenim en compte que el sector objecte de suggeriment d’aquest document té unes característiques importants amb 170 habitatges potencials i 5 hectàrees de superfície;  és evident que abans de definir ni aprovar cap altre sector al municipi cal que el POUM s’adeqüi al PTPCG de manera urgent per poder conèixer quines són més aptes i sostenibles, segons l’articulat 3 i 9 del text refós d’urbanisme.

  1. Sector en qüestió segons el Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles al litoral gironí (PDU_Costa Brava)

El sector La Selva de Llançà es troba en fase de revisió del Pla Director Urbanístic de Revisió dels sòls no sostenibles del Litoral Gironí (PDU_CB) L’ajuntament hauria de vetllar pel desenvolupament sostenible del municipi i esperar que la Generalitat de Catalunya estudiï la viabilitat d’aquest sector en el context del desenvolupament sostenible de la Costa Brava i, per tant, cal aturar la tramitació d’aquest projecte que s’ha fet a a corre-cuita i durant el mes d’agost.

  1. L’execució del pla d’etapes està fora de termini.

Segons el Pla Parcial del sector es defineix un Pla d’etapes. Aquest Pla es compromet a, una vegada aprovat definitivament aquest planejament parcial, redactar de forma pràcticament paral·lela els necessaris projectes d’urbanització i de compensació del sector que atesa l’entitat de l’actuació, s’executarà en un termini màxim de 2 anys, comptat a partir de la publicació de l’aprovació definitiva.  Aquesta publicació es realitzà a l’any 2015.
Per tant, el termini d’execució del pla parcial és esgotat. Fet que és molt apropiat, davant el desplegament de normativa sectorial i d’eines de planejament territorial que condiciona normativament el desenvolupament urbanístic dels municipis: el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i el Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles del litoral gironí (aquest darrer, en tràmit) .

5.- El planejament general i parcial no preveuen les reserves d’habitatges de protecció pública

Molts sectors dels àmbits econòmics han mostrat com urbanitzar massivament el litoral gironí no composta progrés ni avantatges per la població local. I seguir amb un creixement desmesurat, sense límits, porta al caos i al col·lapse d’un sistema molt fràgil l’estiu. Segons la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge el planejament ha de preveure les reserves de protecció pública i adoptar els mecanismes compensatoris. Els usos residencials, la seva tipologia, densitat que es preveuen en aquest sector no es dirigeixen a satisfer necessitats d’accés a l’habitatge,  sinó a segones residencies, resultant la classificació d’aquest sòl com a urbanitzable, innecessària. Es un clar exemple de desenvolupament insostenible i d’un ús irracional del territori.

Per tot plegat la IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava posa en coneixement a Urbanisme la presentació a l’ajuntament d’aquest recurs i sol·licita que es tinguin en consideració totes aquestes irregularitat alhora de definir l’estratègia de creixement del sector segons el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava.