REFEM I EL NOU PROJECTE DE CENTRE DIRECCIONAL

Penjat el 4 d'abril de 2019, per Adenc

REFEM va néixer per posar davant la ciutadania, després d’un període d’excés de posicionaments polítics, una proposta amb neutralitat política que fos viable i raonable, i sobretot socialment sostenible, per tal de desencallar el Projecte del Centre Direccional, tot cercant els consensos i complicitat amb els grups municipals. En aquesta línia vàrem exigir i acceptar de participar en les taules de debat amb Consorci, INCASÒL i Ajuntament des del mes de juliol de 2018, vuit mesos, fins l’actualitat, perquè crèiem que podíem aportar una visió sostenible amb propostes tècniques que acostessin el Direccional als interessos de la ciutat de Cerdanyola del Vallès.

El diàleg s’ha permès alguns avenços importants, dels que ens sentim en gran part responsables (i/ o impulsors): desprogramació vial túnel d’Horta i reducció amplada de l’avinguda Universitat de 70m a 45m, aconseguint traspassar part de l’habitatge a la trama urbana, la reducció i repartiment de l’àrea comercial, major accessibilitat i proximitat a la ciutat en la mobilitat, millora en el transport públic, preservació parcial de l’espai de corredor-via verda, i en general una mirada sostenible del planejament.

Malgrat això hi ha temes preocupants que continuen amb les inèrcies i rigideses anteriors, especialment en les salvaguardes i prevencions del parc d’habitatge, la seva ubicació reiterada a l’entorn de l’abocador. REFEM sempre ha mantingut que l’existència de l’abocador de Can Planas impedeix, per responsabilitat patrimonial de les administracions, la construcció immediata al seu entorn i també ha defensat que els nous habitatges han d’estar lligats a la trama urbana i no segregats. Fer-los al voltant del Castell «xoca frontalment» amb aquests dos principis de precaució ambiental i de sostenibilitat i no segregació social.

A més, en termes d’Habitatge, en el Direccional hi ha una renuncia pública a construir com administració amb el principi de necessitat d’habitatge social en favor del lliure mercat, per això la ciutat necessita una política important d’habitatge públic de protecció publica que arribi entorn el 50% del total. Però la realitat és ben diferent. Es vol augmentar el nombre d’habitatges de 3.300 ut. del Pla-2005, a 5.240 ut. del PDU-2019, mantenint només un 30% d’habitatge de protecció oficial (HPO), aproximadament 1.500 ut., xifres del tot desmesurades al nostre entendre.

Mentrestant, les actuacions proposades per l’abocador Can Planas són insuficients respecte el principi de precaució ambiental de les administracions, ja que la barrera hidràulica de Can Planas tan sols té la voluntat de contenció indefinida i no és la solució descontaminant.

Cal un replantejament en les propostes de planejament els vials i barreres d’infraestructures situades a la Via Verda, eliminant-les o reduint-les, ja que impedeixen un bon desenvolupament del connector biològic existent, com espai funcional del PEPNAT (Pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola), eliminant vials com es va fer a Gallecs, i ho reclamem tan REFEM, com ADENC i la Plataforma Cívica de Defensa de Collserola.

Considerem que s’està sobredimensionant un projecte de Centre Direccional que s’allunya de forma clara de la nostra visió i ja s’han sobrepassat els nostres límits assumibles, contradient els nostres objectius de treball i la nostra tasca com a col·lectiu REFEM. Tot i la feina que hem realitzat, organitzant xerrades, proposant models alternatius anant a reunions i participant al procés participatiu del Direccional. Per aquest motiu ens veiem obligats a abandonar la nostra presència a les taules i seguir treballant des d’altres àmbits, des del debat públic, desaprofitant l’oportunitat de fer un PDU pensant en el benefici de la ciutat de Cerdanyola.

L’acceptació ciutadana del Centre Direccional a Cerdanyola del Vallès tan sols passa per fer un nou pla director sostenible, amb mesures de gestió provisionals que es visibilitzin i respectin el concepte de ciutat saludable, el benestar de la gent, el medi ambient i la mobilitat, sobretot en una ciutat que hauria de ser exe mple, perquè ha estat victima dels residus, dels abocadors i de victimes del fibrociment i amiant.

Com a REFEM trametem aquestes nostres angoixes, i tot i que ho hem intentat indicant els nostres 12 apartats de REFEM per un Acord, ja no podem recomanar als actuals representants polítics i futurs representants locals que donin el seu vist-i-plau a aquest Pla Director que la Generalitat de Catalunya redacta i impulsa sense que l’Ajuntament pugui intervenir fixant uns límits al creixement de Cerdanyola del Vallès.

REFEM-ADENC I LA VIA VERDA COLLSEROLA-SANT LLORENÇ
Les dues entitats estan treballant conjuntament amb vuit ajuntaments vallesans per impulsar la Via Verda Colsserola-Sant Llorenç amb una formula per total respecte de l’autonomia municipal, treballant per la preservació i protecció del municipi de Cerdanyola del Vallès dels espais actuals inclosos dins l’anomenada Via Verda, que la ciutadania ha reclamat com entitats i també amb mocions al Ple Municipal. Hem sol·licitat en una reunió amb l’Alcaldia el suport a unes jornades que es realitzaran a la UAB el 2-3 de Maig on es preveu trobar formules d’acord municipals, mitjançant el treball conjunt dels Ajuntaments que han donat el vist-i-plau, de la mateixa Universitat-UAB com a relatora i impulsora i de les entitats cíviques i ambientalistes que durant aquests darrers 20 anys han donat suport al projecte de la Via Verda que va sorgir a Cerdanyola del Vallès.

REFEM
Cerdanyola del Vallès, ABRIL DE 2019