Seguiment del projecte SURFCITY

Penjat el 5 de juliol de 2022, per Adenc

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIU RIPOLL DEMANA LA RETIRADA PRÈVIA DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLE DE JULIOL PER MOTIUS DE FALSA CONCURRÈNCIA PUBLICA, PER EXPEDIENT TOTALMENT VICIAT, PER TRAMITACIÓ EN PERÍODE D’ESTIU, PER MANCA D’ESTUDIS AMBIENTALS, DE SOSTENIBILITAT I DE FAUNA, I PER INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA, DE PATRIMONI I DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT EN NO CONVOCAR EL PROTOCOL DEL RODAL.

L’ADENC en representació de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll davant el coneixement que l’Ajuntament de Sabadell ha decidit portar per Urgència al Ple Municipal de juliol de 2022 la DONACIÓ DE SOL DE PATRIMONI MUNICIPAL AMB UNA CONCESSIÓ DIRECTA AMAGADA EN UNA LICITACIÓ DE FALS CONCURS VICIAT DE PROCEDIMENT, PEL PROJECTE SURFCITY A FAVOR DE L’EMPRESA LUNATICA LODGING, SL. comunica el següent:

L’ADENC i la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll consideren que no es pot portar a Ple Municipal l’Acord de Concessió, ja que cal fer anteriorment a la concessió administrativa totalment restringida al marge dels usos del planejament urbanístic, sense realitzar una Modificació puntual del PGMOS amb l’obligació d’una Avaluació Ambiental Estratègica i un Estudi Avaluació de la Mobilitat Generada, instruments prevists a la llei d’urbanisme (TRLU), i que el PGMOS de 1993 incompleix en compliment dels criteris de Sostenibilitat i Avaluació Ambiental obligats per llei en els planejaments NO Adaptats.

TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME Consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Per aquests motius SOL.LICITEM que es retiri aquest Expedient i Projecte SURFCITY Sabadell a la finca municipal del Camí de Can Quadres sn, de l’Ordre del Dia del PLE MUNICIPAL DE JULIOL DE 2022

1. Un TRÀMIT ADMINISTRATIU TOTALMENT VICIAT que pot comportar riscos d’inhabilitació de funcionaris públics pels incompliments de la legislació vigent en matèria de medi ambient, urbanisme, patrimoni de les administracions i lliure concurrència pública i competència.

 • Qualsevol contradicció documental certificada entre el Plec de Condicions de la Concessió per adjudicació directa i el Certificat de Règim urbanístic sol·licitat per ADENC per demanda dels advocats defensors, una tramitació amb els canvis que es produeixen a la seva tramitació viciada, pot comportar afeccions de la condició d’habilitació dels funcionaris públics i d’habilitació nacional de l’Ajuntament de Sabadell.
 • Es comunica al Secretari Municipal de l’Ajuntament de Sabadell que aquest acord per aprovar el Ple de Juliol comportarà una exposició pública a finals de juliol i mes d’agost incomplint totes les directives de transparència ciutadana, si només preveu un MES D’EXPOSICIÓ PÚBLICA en ple mes d’agost de 2022.
 • Es comunica al secretari de l’Ajuntament i a l’Interventor municipal que aquesta concessió d’adjudicació directa o fals concurs viciat pot anar en contra de la legislació europea de la lliure competència i licitació d’obres i activitats ja que hi ha vàries empreses a la unió europea que realitzen aquest tipus d’instal·lació de piscina d’onades, i ja n’hi ha en territori català amb altres usos de lleure.

2. Un projecte que incompleix directives i legislació nacional en matèria de participació ciutadana i drets del medi ambient.

 • Incompleix el Protocol del Rodal en no haver tramitat obligatòriament la Convocatòria amb Ordre del Dia indicant aquest Projecte, aquest Consell de Ciutat està reglamentat i té l’obligació de la seva convocatòria almenys a títol informatiu, en compliment de la Carta d’Aarhus de participació ciutadana de la Unió Europea e respecte als drets europeus del medi ambient.
 • L’Ajuntament coneix el Projecte de forma demostrada per informes del Servei de Medi Ambient de novembre del 2021 relatius a l’activitat o Projecte Surfcity, ha amagat la informació a la ciutadania que participa en el seguiment de les polítiques públiques mediambientals, contravenint els Acords del PGMOS de Sabadell del Protocol del Rodal de Sabadell que han estat vigents des del principi de l’any 1990-1993.
 • L’Ajuntament en el Protocol del Rodal de Sabadell de febrer de 2022 no va informar sobre aquesta activitat i no va fer constar aquest tema vinculat al riu Ripoll a l’Ordre del Dia, negant la seva existència quan als Precs i preguntes es va sol·licitar informació sobre l’obertura d’usos al riu Ripoll, com consta a l’ACTA del Protocol del Rodal.
 • L’Ajuntament de Sabadell per part de la Sra. Ma. Mar Molina Regidora de Desenvolupament Urbà va demanar el suport als Next Generation a les entitats ADENC i Amics del Ripoll amagant aquest projecte, i fent un ús maldestre i sense respectar el principi de bona fe de les administracions públiques.

3. Un projecte que aporta informe dels responsables municipals d’esports de nivell molt deficient sense cap tipus d’informació detallada ni justificació d’aquesta viabilitat esportiva ni cap validació federativa ni internacional, ni de la justificació de l’Interès Públic Prioritari.

 • L’Informe del Departament d’Esports de l’Ajuntament és d’una manca de qualitat manifesta.

No hi ha cap carta ni certificat de cap òrgan esportiu federat i reconegut internacionalment que validi el concepte d’equipament d’alta qualitat esportiva que justifiqui cap tipus d’adjudicació directa o concurs viciat amb licitació d’Urgència el mes de Juliol, sense haver fet consultes competitives de contracte públic a diferents operadors esportius.

 • No hi ha cap tipus de dades quantitatives, ni estudis de mercat ni d’usuaris de validesa seriosa, ni estudis d’atractivitat turística, ni cap tradició esportiva de la ciutat que justifiqui latria de la ubicació de Sabadell per ser competitiva, i que amb noves ofertes futures, aquesta instal·lació lúdica-esportiva quedi en l’oblit i amb una clara inviabilitat econòmica.

4. Un projecte que els seus valors econòmics, indemnitzatoris i de fiança poden comportar greus incompliments de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Sabadell i no són creïbles.

 • Sense que ningú hagi aportat informació a les entitats interessades en l’expedient, als mitjans de comunicació han sortit diferents valors d’inversió directa del Projecte Surfcity, primer 6 milions d’euros, després 9 milions d’euros i finalment fins a 14 milions d’euros, quan en realitat en l’expedient només consten documentats 6 milions d’euros per aquesta instal·lació. Aquestes dades declarades per dirigents polítics als mitjans són incomprensibles i generen inseguretat jurídica sobre la seva viabilitat econòmica, i rentabilitat real de l’actuació.
 • Sense que ningú hagi aportat informació a les entitats interessades en l’expedient, als mitjans de comunicació consta que s’aportarà un total de 42.000euros anuals per la concessió dels drets patrimonials públics d’un terreny municipal de 30.000m2 (3ha) pel Projecte Surfcity,, això correspon a 1,40-1,50euros/m2 anuals, que per un espai de 100m2 correspondria a 140-150euros anuals (12,5euros mensuals per un espai de 100m2), aquest ES UN VALOR IRRELLEVANT I INSUFICIENT, no correspon a un valor de sol urbà, es un valor de sol no urbà, i és assimilable al preu d’un lloguer d’un hort urbà/hort social, i comporta fets irreversibles ja que no preveu una FIANÇA per a la seva reversió futura per la seva recuperació com espai no urbanitzat 40anys més tard.

5. Una Licitació de Patrimoni Públic en Concurs de Concessió que té GREUS IMPACTES EN EL MEDI AMBIENT DE l’ÀMBIT FLUVIAL DEL RIU RIPOLL amb manca d’aportació de dades ambientals i amb aportació de dades falses per l’avaluació d’impacte ambiental.

 • El projecte informat no inclou dades de consum d’aigua, tipus d’aigua, drets d’ús d’aigua de l’aqüífer del Riu Ripoll, que pot comportar un increment d’ús d’aigua de la Xarxa Ter-Llobregat d’un impacte comparable i equivalent a 500 piscines privades (20m2) de la ciutat de Sabadell.
 • Els informes ambientals sobre el Projecte no indiquen els moviments de terra que s’han de realitzar per fer viable el projecte, que poden superar els 100.000m3 per superar la situació d’inundabilitat d’un solar urbà no adaptat a la Llei d’Urbanisme.
 • Els informes ambientals sobre el Projecte no concreta cap xifra de la despesa d’energia de l’activitat de Surfcity informada en els informes ambientals, només posa condicions d’obligació d’energia renovable, sense quantificar l’impacte ambiental energètic.
 • Els informes tècnics ambientals sobre el Projecte no avaluen els impactes ambientals d’il·luminació i de soroll de l’activitat, quan tenen greus efectes sobre la fauna i la biodiversitat.
 • L’expedient no té cap informe de Medi Ambient sobre fauna, vegetació i biodiversitat i mesures de restauració i de compensació d’impactes ambientals de l’activitat.
 • Els informes tècnics, sense haver-se detectat un Informe d’activitats, accepten que el Projecte inclou un aforament d’usuaris inferior a 175 usuaris dia i preveu un aparcament de quasi 200 aparcaments privatius dins l’activitat, ´hi ha una contradicció entre aparcament i aforaments que amaga les xifres reals D’AFORAMENTS REALS que poden arribar de 500 a 1000 persones/dia amb greus impactes en la mobilitat i la presencialitat de persones en l’àmbit fluvial, sense cap estudi de Protecció Civil.
 • Els informes tècnics no plantegen en la concessió cap obligació de Mobilitat Generada en l’expedient, delegant aquesta funció a un futur Pla de Millora Urbana, quan la mobilitat és matèria competencial del Pla General i de les mod. de PGMOS (Pla General segons TRLU) oportunes.

6. Un projecte amb una tramitació administrativa TOTALMENT VICIADA A FAVOR D’UN OPERADOR PRIVAT demostrat en tots els informes tècnics i jurídics.

 • Això es demostra amb el Programa Gestor d’Expedients municipal per la modificació de la Proposta d’Acord entre el Ple de Juny i el Ple de Juliol de 2022, que hauria de ser anul·lada pel Tribunal Català de Contractes Públics de la Generalitat de Catalunya, i que esperem que la Sindica de Greuges de Catalunya informi sobre la total indefensió de la ciutadania amb aquest Projecte de venda pràcticament de forma gratuïta del Patrimoni Municipal de la ciutat, fet a mida d’un operador privat sense cap credibilitat doncs és una Societat Limitada-SL amb un capital ínfim, sense cap qualificació financera ni professional justificada en el Registre Mercantil de Barcelona.

Com entitats que som INTERESSADES en l’expedient, a més d’un conjunt de 500 persones que han comparegut en l’expedient, sol·licitem ser NOTIFICATS personalment de l’expedient al marge de la publicació en els butlletins oficials, per tenir el Dret de Defensa i ACCIÓ PUBLICA en matèria de Medi Ambient.

ADENC – PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIU RIPOLL

4 de juliol de 2022 Sabadell, el Vallès.

NOTA DE PREMSA PDF