L’ACA s’oposarà a noves granges en zones vulnerables

Penjat el 29 de juny de 2016, per Iaeden

Un nou informe tècnic alerta de la situació crítica dels aqüífers catalans: L’Agència Catalana de l’Aigua ha fet saber que a partir d’ara informarà desfavorablement a tots els expedients de noves granges o ampliacions en zones vulnerables.

Després de la Ponència referent a les explotacions ramaderes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la qual us vam informar recentment, ara arriba una circular de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) avisant que informarà desfavorablement tots els expedients per a noves granges o ampliacions en zones vulnerables.

La circular de 8 de juny de 2016 es basa en l’informe tècnic emès per l’ACA el passat mes de març, que conclou que s’ha de “evitar l’increment de nitrogen d’origen ramader que s’apliqui com adob agrícola en aquells àmbits on la concentració de nitrats en les aigües subterrànies no pot acceptar la incorporació de noves càrregues”. Aquests àmbits són les zones declarades vulnerables, com és el cas de 34 municipis de l’Alt Empordà i del 45% dels municipis de Catalunya. Segons aquest informe, des de l’adaptació de les successives directives europees referent a la protecció i millora de les masses d’aigua, el nombre de municipis afectats a Catalunya s’ha duplicat.

La conclusió a la que arriba l’informe és clara: “les mesures emprades fins al moment no han tingut l’èxit desitjat, per la qual cosa urgeix un canvi en la implantació de mesures, i sobretot en el seu control, que permeti revertir aquesta situació progressivament”.

En conseqüència de l’informe, a principi d’aquest mes de juny, l’ACA ha emès una circular avisant que “informarà desfavorablement aquells nous expedients d’activitats ramaderes incloses a l’annex 1 de la llei 20/2009 que suposin un increment en la càrrega de nitrogen aplicada en municipis on es generi un excedent de nitrogen (…) i estiguin compresos en zones vulnerables a la contaminació per nitrats d’origen ramader”.

Com ja hem demanat des de la plataforma Salvem l’Empordà de purins, l’ACA també reclama “un gran esforç de tots els sectors i administracions implicades” i apunta especialment al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) “qui té atribuïdes les competències i funcions del control, regulació i gestió de l’activitat ramadera i agrícola a Catalunya”.

Restem a l’espera, doncs, que el DARPA també reaccioni. Mentrestant, però, la Generalitat ha d’adoptar mesures per evitar que cada vegada més municipis es trobin amb l’aigua no potable. Ha de controlar el creixement de la macro-indústria ramadera declarant una aturada temporal de les tramitacions per a noves granges i ampliacions.

Per més informació, enllaços d’interès i documentació, entra a la pàgina de la plataforma Salvem l’Empordà de purins.