ADENC I SOS VOLPELLERES AFIRMEN QUE NOMÉS S’HA FET UNA APROVACIÓ DE TRÀMIT I NO DEFINITIVA 

Penjat el 12 de febrer de 2021, per Adenc

SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLANEJAMENT VIGENT A L’ÀMBIT DEL PARC EQUIPAT DEL BOSC DE VOLPELLERES PER PART DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (CTUAMB). 

ADENC i Sos Bosc Volpelleres comuniquen que NO han estat notificats per la CTUAMB de l’acord de tràmit previ a l’aprovació definitiva de la modificació, tot i que consideren que és una mala noticia pel medi ambient aprovar un projecte contrari als reiterats Informes Ambientals de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA), que igualment indiquen que no s’havia fet l’estudi d’alternatives, condició bàsica de tota avaluació.

ADENC I SOS BOSC VOLPELLERES REALITZARAN RECURS CONTRA L’ACTE ADMINISTRATIU DE LA DECISIÓ DE LA CTUAMB, PREVI A PLANTEJAR LA VIA JUDICIAL. 

Donada la situació actual, es realitzarà recurs contra l’Acte de Tràmit de l’Acord de la CTUAMB, com a primera actuació pels següents MOTIUS: 

1. L’Informe Ambiental Municipal i el document de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de la tramitació no incorporen de forma completa els valors ecosistèmics del Bosc de Volpelleres, per manca d’informació sobre la fauna establerta, i per no reconèixer la singularitat del bosc de Volpelleres i la seva biodiversitat.

2. La CTUAMB ha acordat la resolució favorable del tràmit (Expedient 2020/71874/B) tot i els Informes desfavorables de l’OTAAA, tant de l’Aprovació Inicial com de l’Aprovació Provisional Municipal de la MPGM, per no haver plantejat alternatives, i per no avaluar adequadament l’impacte substancial en el medi natural i la seva biodiversitat.

3. L’Informe Ambiental Municipal i l’Informe de la OTAAA obliguen a la tramitació posterior a l’acord de la CTUAMB (article 98.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), en el tràmit de Modificació d’Espais Lliures i Zones Verdes, per ser una modificació substancial.

Si administrativament no es fa el tràmit de forma completa s’estarà actuant en frau de llei i podrà ser susceptible d’anul·labilitat per una tramitació incorrecta de la MPGM. Segons l’art. 98.3 del TRLU, s’ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat ambiental del medi dels sistemes objecte de la modificació, ja que altera clarament la funcionalitat, la superfície i la localització en el territori.

Per aquests motius, ADENC i SOS BOSC VOLPELLERES demanaran que es notifiqui aquest Recurs Administratiu als Òrgans corresponents (OTAAA, CTUAMB i Comissió de Territori de Catalunya), i en aquest cas, que es notifiqui a tots els membres de la Comissió de Territori de Catalunya amb tota la informació, obligatòriament per provocar la votació del 33% dels membres com indica el TRLU.

ADENC i SOS BOSC VOLPELLERES aportaran documentació ambiental amb l’Informe de l’empresa experta en fauna, que es manté confidencial per seguretat de la mateixa, en relació a

la presència de refugis de guineu, teixoneres, senglars, així com la presència d’avifauna vulnerable (tres picots, dos nidificants, l’oriol, el rossinyol bord i el gamarús). També aportaran a la Comissió el conjunt de Cartes de Clemència pel Bosc de Volpelleres, així com el suport de més de 20 personalitats rellevants en matèria ambiental i social i el recolzament de 20.000 signatures. 

Per tots aquest motius i amb documentació aportada se sol·licitarà que s’accepti el RECURS CONTRA LA DECISIÓ DE LA CTUAMB de data 3 de febrer de 2021, i s’avaluï l’oportunitat de DENEGAR L’APROVACIÓ DEFINITIVA PER LA COMISSIÓ DE TERRITORI DE CATALUNYA.

ADENC i SOS BOSC VOLPELLERES confien que finalment la Comissió de Territori de Catalunya, representada de forma col·legiada per professionals d’alta formació tècnica, jutgi amb seny i tingui en compte que els errors en la planificació d’un creixement urbanístic, desaforat en els darrers 20 anys a Sant Cugat del Vallès, NO justifiquen reubicar un edifici escolar sacrificant un bosc històric de ribera, únic, i la seva consolidació actual de forest mediterrània força singular i diversificada, sense valorar a fons altres alternatives. La defensa del bosc ja té el suport de 20.000 signatures i d’un nombre important d’entitats socials i ambientalistes amb responsabilitat social.

ADENC i SOS BOSC VOLPELLERES continuaran oferint-se per a arribar a un acord bo per a tothom, sense anar a un contenciós que ningú desitja. Ens oferim a l’Ajuntament de Sant Cugat i la Generalitat de Catalunya per trobar una solució consensuada. El suport dels ciutadans i les entitats ens obliga. Dedicarem tot el temps que calgui per la defensa del Bosc de Volpelleres, exhaurint totes les vies legals que l’actual marc institucional ens permeti.

ADENC I SOS VOLPELLERES AFIRMEN QUE NOMÉS S’HA FET UNA APROVACIÓ DE TRÀMIT I NO DEFINITIVA 

NOTA DE PREMSA PDF

Veure aquí la referència a l’Art. 98 TRLU 2010: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2010/08/03/1

Article 98 

Modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius 

1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats d’equipaments esportius només poden comportar que se n’ajusti la superfície quan ho requereixi l’interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda.

2. La Comissió de Territori de Catalunya aprova definitivament la modificació de les figures de planejament a què fa referència l’apartat 1, amb l’informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent.

3. La Comissió de Territori de Catalunya, no obstant el que disposa l’apartat 2, en el cas que un terç del nombre legal de persones membres de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya ho sol·liciti, ha de sotmetre l’expedient de modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, la resolució definitiva de l’expedient correspon al Govern i només pot ésser aprovatòria si l’informe de la Comissió Jurídica Assessora és favorable.

4. La resolució definitiva de les modificacions a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des de l’emissió del darrer informe. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha adoptat cap resolució expressa, s’entén que la modificació ha estat denegada.

5. La tramitació regulada per l’apartat 2 no s’aplica a les modificacions esmentades que siguin incloses en el procediment de revisió d’un pla d’ordenació urbanística municipal, ni tampoc als ajustos en la delimitació dels espais esmentats que no n’alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el territori.

6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 han de justificar en la memòria pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que estableix aquest article.