Disminuir el consum de carn-l’article de l’ham del juliol 2023-

Penjat el 3 de juliol de 2023, per Limnos

El 2019 l’ONU emetia un informe assegurant que l’escalfament global posava en risc l’aigua i el menjar de la terra i demanava la reducció de les emissions de gasos que el provoquen. Tenint en compte que un 1/3 d’aquestes emissions provenen de la ramaderia, la mateixa ONU recomanava disminuir el consum de carn i peix, potenciant el de verdures, fruites, llegums…, per tal de rebaixar la petjada de carboni i millorar la nostra salut. Aconseguir-ho requereix voluntat política i social.
Ens pot ajudar a decidir sobre el nostre consum de carn tenir present alguns dels problemes que provoca la ramaderia industrial:

 • Contaminació del sòl i les aigües subterrànies per nitrats, com ha denunciat la Comissió Europea.
 • Consum hídric molt elevat en tot el procés (pastures, pinsos, criança, escorxador, transport, processaments…), especialment pel ramat boví. (Veure gràfic).
 • Tot el procés de producció de carn emet tants gasos d’efecte hivernacle com els diferents mitjans de transport junts. Aquests gasos són el CO2, l’Òxid Nitrós i el metà provinent, majoritàriament, dels rots de les vaques. El potencial d’escalfament del metà és 20 vegades superior al del CO2.
 • Utilitza el 30% de la superfície de la Terra, causant desforestació de boscos per crear pastures (les grans superfícies de boscos atemperen el Planeta).
 • La ramaderia tradicional pot tenir un valor afegit sobre la industrial, contribuint a la neteja dels boscos.
 • Disminueix la biodiversitat amb monocultius per alimentar el bestiar que requereixen molts fertilitzants i plaguicides, amenaçant, així, diverses espècies.
 • Utilització massiva d’antibiòtics.
 • No té prou en compte el benestar animal i sovint disminueix la mà d’obra per la gran mecanització.
 • Espanya és el 1r país europeu i el 5è mundial que més carn consumeix/persona/any
  La nostra alimentació té un impacte directe en el Planeta. Canviar la manera de produir i consumir carn i derivats contribueix, certament, a fer disminuir l’escalfament global, alhora que recolza la sobirania alimentaria.
  Plataforma Emergència Climàtica i Limnos