GEPEC denúncia un control insuficient sobre els abocadors de Reus i Tivissa

Penjat el 6 d'octubre de 2016, per GEPEC

GEPEC denúncia un control insuficient sobre els abocadors de Reus i Tivissa

GEPEC-Ecologistes de Catalunya denúncia un control insuficient de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de l’Agència Catalana de Residus (ARC) sobre els abocadors de residus industrials de CORSA (Reus, Mas Calbó) i de Tivissa

El GEPEC - Ecologistes de Catalunya va demanar el maig de 2016 informació ambiental entre els anys 2010 i 2015 sobre els dos abocadors industrials de la nostra demarcació, referida a volums abocats, tipologia de residus, piezòmetres de control de contaminació, lixiviats, etc.

Un cop analitzada la informació tècnica aportada volem emetre les consideracions següents:

1- No es realitzen inspeccions oficials per part del’ACA ni de l’ARC sobre els piezòmetres i els lixiviats i es deixa tota la tasca d’anàlisi als anomenats autocontrols de la pròpia empresa o d’empreses contractades per ella mateixa, amb l’evident risc que això suposa per falta d’objectivitat.

2- No hem obtingut valors concloents per assegurar que pugui haver contaminació procedent dels vasos dels abocadors, tot i deixar clar que, a causa de no haver inspeccions oficials contrastades respecte dels autocontrols, posem un interrogant sobre l’estat real de les aigües subterrànies.

3- Les queixes i la demanda d’explicacions a  l’ACA (Departament de Territori i Sostenibilitat) sobre la falta d’anàlisis i inspeccions pròpies suficients ha quedat en el típic silenci administratiu. Per la qual cosa, dirigirem la nostra queixa als grups parlamentaris, a veure si tenen més recursos per obtenir informació ambiental.

4- El silenci administratiu d’alguns ajuntaments com el de Reus ens impedeix saber quins volums de lixiviats dels abocadors, i amb quins valors analítics, van a parar a les depuradores urbanes, amb el risc de perjudicar els sistemes biològics de les plantes, abocar efluents de pitjor qualitat i malmetre els fangs resultants.

5-  Considerem desproporcionat l’ús que s’està fent de l’Abocador de Tivissa que ha passat a convertir-se, d’un abocador que pretenia resoldre les insuficiències dels residus comarcals en un macroabocador industrial en contínua ampliació que recull els residus de tota Catalunya. Aquest no era l’objectiu pel qual es va crear i sols la consideració dels Residus com un Objectiu Econòmic explica que hagi passat d’assumir només en cinc anys quasi el triple de residus (de 130000 tones el 2010 a 322000 el 2015). L’Agència de Residus de Catalunya, amb unes polítiques que només afavoreixen la incineració i l’abocador, mostra la seva incompetència i la seva inhibició per millorar les polítiques de prevenció, recuperació i reciclatge

Més informació al pdf