Noves naus industrials a la Jonquera, més plaques solars?

Penjat el 8 de gener de 2024, per Despatx IAEDEN

Al polígon industrial de La Jonquera s’està construint una nova mega-nau i també s’està ampliant l’edifici del Gran Jonquera.
Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà ens preguntem si aquestes noves construccions tindran instal·lacions d’energia solar ja que actualment només un percentatge molt baix de les superfícies de teulats del polígon tenen plaques solars.
A la vegada, segueix la tramitació del projecte eòlic Galatea, que pretén la construcció de 9 aerogeneradors en els espais naturals just al costat.
Volem denunciar que a Catalunya la destrucció del patrimoni natural i de biodiversitat amb projectes eòlics va per davant d’aprofitar els espais antropitzats per a la generació d’energia solar.

A la Jonquera està en tramitació un projecte d’energia eòlica, concretament a la zona de l’ermita de Sant Julià i voltants. Una zona amb espais que tenen diferents nivells de protecció (EIN, PNIN, ZEC, LIC) i on l’empresa promotora vol aprofitar just els pocs espais sense protecció per construir-hi els seus aerogeneradors de 200m d’alçada i les vies d’accés motoritzat i d’evacuació de l’energia corresponents. És evident que si els espais protegits queden com illes sense connexió, no poden complir les seves funcions de conservació de biodiversitat.

La Generalitat insisteix en la urgència de desenvolupar la generació d’energies renovables a Catalunya i amb l’argument que estem endarrere respecte d’altres llocs de la península, defensa els grans projectes com són els projectes eòlics a l’Albera i també a la badia de Roses. En canvi, des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà no veiem cap esforç o iniciativa per promoure i desenvolupar la generació d’energia en sòls antropitzats, que podria incloure l’obligació de muntar plaques solars en teulats de grans edificis com podrien ser les naus comercials de La Jonquera.

Què s’està fent des de les administracions públiques per promoure instal·lacions fotovoltaiques en teulats? Les administracions no estan essent valentes per adaptar al marc normatiu per la generació d’energia en els sostres, i tampoc estan complint la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic, que diu el següent:

Art. 19.5. El Govern ha d’adoptar les propostes normatives pertinents, una vegada acordat el Pacte nacional per a la transició energètica a Catalunya, amb relació a l’autoconsum d’electricitat solar fotovoltaica, per afavorir la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis (…)

Art. 19.6. La planificació territorial sectorial de les energies renovables per a la generació solar i eòlica ha de preveure mesures que minimitzin els impactes derivats de l’elevada demanda de sòl que requereix la implantació d’aquestes energies i les seves línies d’evacuació.

Actualment, i segons dades de l’Institut Català d’Energia, el municipi de La Jonquera té 38 d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, produint un total de 533.3 KW, bàsicament d’autoconsum. No obstant, la majoria dels teulats de les grans naus no estan ocupats per plaques tot i ser un emplaçament idoni per la generació d’energia. En les 38 hectàrees de sòl industrial i comercial, on també es consumeix gran part de l’energia, no se n’està generant. Segons càlculs propis, només amb el sostre del sòl industrial i amb el del pavelló municipal, es podria produir més de la meitat del MW (25.020.000 MW) que pretén generar el parc eòlic Galatea. Si s’acabés generant tot el sostre industrial que el planejament municipal ha previst al municipi, aquesta generació s’aproparia als mateixos MW que el parc eòlic esmentat. I, si hi afegíssim el sostre en sòl residencial, es superaria amb escreix els MW que podria generar el Galatea. Un municipi desenvolupat en tots els polígons que hi estan plantejats pel POUM, en el cas de que s’aprofitessin totes les teulades existents, podria arribar a produir més de 63.000.000 MW, el qual seria més que necessària per abastir la demanda energètica d’una gran part de l’Alt Empordà i no generaria cap impacte al medi ambient.

A més a més, i segons l’estudi de Sergi Saladié i Lluís Salvat sobre el potencial de generació elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques a l’AP7, al municipi de La Jonquera s’hi podrien posar més de 76.000 plaques solars utilitzant espais de l’AP7 que no tenen ús com talussos, cobertes, ponts, àrees d’antics peatges, etc. La producció amb plaques solars de tots aquests espais ja degradats de l’autopista arribaria a un total de 38,18 MW de potència instal·lada, el que suposaria un 111% del consum mitjà anual del municipi de La Jonquera.

Com sempre hem denunciat des de l’entitat, abans d’autoritzar macro-projectes en espais naturals -que, encara que no estiguin protegits, tenen els seus valors i les seves funcions en la preservació de la biodiversitat- les administracions haurien de:

  1. calcular quant d’energia necessitem (a nivell municipal, comarcal, regional)
  2. calcular quanta energia podem estalviar amb polítiques reals d’estalviar i reduir el consum
  3. calcular quants projectes pot suportar una zona concreta sense afectar la conservació de la natura i el benestar de la població
  4. calcular quanta energia es pot generar amb fotovoltaica en teulats i d’altres tècniques de generació renovable en espais antropitzats
Noves naus industrials a la Jonquera, més plaques solars?