La IAEDEN-Salvem l’Empordà portem al contenciós administratiu l’ajuntament de Cantallops per una granja de porcs

Penjat el 28 de febrer de 2018, per Despatx IAEDEN

La IAEDEN-Salvem l’Empordà denuncia la passivitat de l’administració pública davant la greu contaminació dels aqüífers de la comarca per excés de nitrats provinent de fonts ramaderes. En concret, denuncia la granja els Noguers de Cantallops per incompliment de les condicions mínimes de la llicència ambiental atorgada.
Aquesta granja va iniciar els tràmits d’una ampliació de l’activitat existent de 720 porcs per arribar a 1222 caps. Però el més indignant del cas, és que fins a data d’avui no compleix cap dels condicionants ambientals bàsics de la llicència anteriorment atorgada. Per aquesta raó, al juliol del 2016, 78 veïns del municipi i la IAEDEN van presentar una denúncia per l’incompliment reiteratiu de les condicions imposades per la llicència ambiental i demanant, conseqüentment, el tancament i la revocació de l’activitat ramadera.

Per totes aquestes raons, que posen en entredit l’interès i la salvaguarda de les aigües del municipi, es demana:
– El tancament i clausura de la granja de manera definitiva per l’incompliment manifest i reiteratiu al llarg de llargs períodes de temps de les condicions de la llicència ambiental i de la normativa sectorial vigent.
– Que l’ajuntament de Cantallops ordeni la caducitat de la llicència per les raons prèviament exposades. I incoar expedient sancionadors per depurar les responsabilitats derivades del funcionament irregular de la granja
– Declarar la impossibilitat de renovar la llicència ambiental d’aquesta granja
– Declarar nul·la la llicència ambiental atorgada a l’agost de l’any 2008.

Per totes aquestes raons demanem l’aturada d’aquesta granja i totes les altres de la comarca per tal que es faci efectiu el compliment de tota la normativa sectorial vigent que té com objecte la reducció de la contaminació de les aigües per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Podeu llegir tot el comunicat: AQUÍ