L’ajuntament de Barcelona recula en l’objectiu de recuperar els residus de la ciutat

Penjat el 21 d'octubre de 2021, per Cepa

El passat divendres 15 d’octubre el regidor Eloi Badia va anunciar la decisió d’aturar l’ampliació de la recollida porta a porta al barri de Sant Andreu i ajornar sense data l’inici anunciat als d’Horta i Sant Antoni. Aquesta és una greu claudicació davant de grups minoritaris de veïns de Sant Andreu que es neguen a separar els seus residus per a què puguin ser recuperats. Volen poder continuar exercint el seu “dret” a no reciclar i mantenir l’anonimat d’abandonar les bosses als contenidors de residus a la via pública i contribuir a què moltes poblacions de Catalunya pateixin els impactes sanitaris i ambientals d’haver de mantenir instal·lacions com incineradores i abocadors que ningú vol i que no aprofiten els residus.

Aquesta és la nota explicativa i de valoració que la FAVB ha fet pública: https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=66faae45cd3fa6b6739ee1e92&id=8fa9a44b1b

A Sant Andreu s’abandona la recollida de la fracció orgànica en bujols domèstics, la instal·lació de contenidors intel·ligents per la fracció de residus sanitaris i higiènics (voluntari) i solament es manté la recollida porta a porta de les fraccions resta i el paper i cartró domèstic un dia a la setmana. S’instal·laran contenidors “intel·ligents”· per la recollida de la fracció orgànica domèstica. A Sarrià Antic es manté la recollida porta a porta tot i que amb una disminució del compliment de les normes d’aportació i horari. 

La suspensió comportarà el manteniment de l’escandalós incompliment dels objectius de recollida selectiva que no supera el 38% i que l’any 2020 hauria d’haver superat a Barcelona el 55%. Altrament, aquest pas enrere allunyarà el compliment dels objectius de la Unió Europea pel 2025, 2030 i 2035. Barcelona, novament, està al furgó de cua malgrat el blà, blà, blà del residu zero i la publicitat de voler ser la capitalitat ecològica de Catalunya i d’Europa.