Nova determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll

Penjat el 26 de desembre de 2021, per Mireia Calvet

Com cada tardor, el grup de Fes Reviure el Ripoll torna al riu per seguir avaluant la qualitat ecològica del riu.

Per a valorar objectivament els resultats de les actuacions de millora ecològica del riu, seguim la metodologia d’inspecció proporcionada per l’Associació Hàbitats, en el seu Manual d’inspecció de rius.

Durant la determinació, es valoren de tres aspectes: la qualitat hidromorfològica del riu, la qualitat fisicoquímica de l’aigua i la qualitat biològica.

Per la qualitat hidromorfològica del riu es valoren aspectes com el cabal del riu, la presència de còdols, pedres grans, llims o l’estructura del bosc de ribera. Aquest any el cabal és molt baix, de 0,1 m³/s, tot i que l’aigua és transparent.

El bosc de ribera, pren en aquesta zona un port important; de camí a la zona d’estudi, que els arbres i arbustos que hem anat plantant durant aquesta anys, alguns, com els salzes o els alocs estan agafant un port considerable, estan molt verds i en molt bon estat.

Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, es prenen valors de paràmetres com la concentració d’oxigen a l’aigua, la seva temperatura o la seva transparència.

La qualitat biològica de l’aigua es valora en funció de la població de macroinvertebrats que trobem a l’aigua. Aquests animals ens donen una molt bona idea de l’estat de salut d’una massa d’aigua dolça ja que són molt sensibles als canvis, ja siguin d’origen antropogènic o naturals, com canvis en la temperatura, el pH o variacions en el nivell d’aigua . Les diferents famílies de macroinvertebrats tenen una determinada puntuació en funció de les seves exigències en la qualitat de l’aigua. En funció de les famílies de macroinvertebrats que trobem al riu podrem determinar la qualitat ecològica de les seves aigües.

Aquesta vegada destacaríem la troballa d’una larva de libèl.lula, molt probablement de l’espècie Damisel.la endolada (Calopteryx haemorrhoidalis )efemeròpters, larves de mosca negra i de mosquits i tricòpters, això ens dona una valoració de l’estat ecològic del riu com a medicocre.

Com a conclusió, podem dir que si bé el bosc de ribera està millorant, no passa el mateix amb la qualitat de l’aigua del riu.

Larva de libèl.lula